Det är viktigt att förhindra att du bildar dig en egen uppfattning om riskerna

Det är viktigt att förhindra att du bildar dig en egen uppfattning om riskerna

Min bok Mobiltelefonins hälsorisker handlar till stor del om den vilseledande information som industrin och myndighetsrepresentanter förser allmänhet och beslutsfattare med. I kapitel 3 del 3 kan du läsa om det EU-dokument som blev frukten av en konferens om ”riskkommunikation” som ägde rum för några år sedan. På konferensen deltog representanter för SSM tillsammans med industrirepresentanter och tjänstemän från WHO och EU-kommissionen samt medlemmar ur ICNIRP. De diskuterade hur de skulle hantera allmänhetens protester och oro över strålningsriskerna.

Rapporten från mötet är skräckläsning för den som fortfarande tror att våra myndigheter tillvaratar allmänhetens intressen. ”Det är viktigt att förhindra att allmänheten hinner bilda sig en egen uppfattning om riskerna” konstaterar den. Därför ges en rad rekommendationer för hur myndigheter och industrin tillsammans ska hantera allmänheten exempelvis ”tidig och väl genomförd planering för att hindra att människor hinner bilda sig en egen uppfattning”. Rapporten avråder från försiktighetsåtgärder eftersom det ”kan uppfattas som en indikation på att det finns risker” samt rekommenderar att mätningar genomförs som visar att strålningen är långt under gränsvärdet. Att gränsvärdet enbart skyddar mot omedelebara effekter av korttidsexponering och utesluter långtidseffekter, exempelvis cancer, anses irrelevant och behöver inte delges vare sig beslutsfattare eller allmänheten.

Föraktet för människors kunskaper och erfarenheter genomsyrade mötet. Att tusentals och åter tusentals människor vittnar om samma symtom och onormala canceranhopningar runt mobilmaster togs inte upp, likaså att upprepade studier visat att  mobilmaster orsakar just de massivt omvittnade symtomen och ökar risken för cancer.

I dag äger ett seminarium rum i Båstad helt i linje med EU-rapportens rekommendationer, som Helsingborgs Dagblad rapporterar från.  SSM och Socialstyrelsen ”utbildar” tillsammans med telekomindustrirepresentanter de lokala beslutsfattarna. Utbildningsserien är även utarbetad i samarbete med Ericssons PR-fima KREAB. Det kallas ”information” men är tvärtom desinformation. Beslutsfattarna ska ”vaccineras mot myter”. ”Myterna” är alla människors vittnesmål om skador och forskningen som bekräftar det som händer i verkligheten (se sid 254 Mobiltelefonins hälsorisker).

I en artikel i Helsingborgs Dagblad säger TeliaSoneras representant att de följer SSM:s gränsvärden och att strålningen ligger långt under dessa, helt i enlighet med strategin som industrin och myndigheterna bedrivit sedan lång tid. Man undviker konsekvent att informera om gränsvärdets tydliga brister och irrelevans för långtidsexponering. Att det som är ”låg” strålning enbart är lågt när det jämförs med något som är alldeles för högt.

De kommer inte heller att att berätta att upprepade studier nu visat att mobilmaster ökar risken för olika symtom samt för cancer samt att dessa bekräftar det som händer i verkligheten med människorna. Aldrig någonsin har myndigheterna följt upp dessa allvarliga indikationer på att mobilmaster är en allvarlig risk för hälsan för de närboende. De kommer inte heller att berätta att franska domstolar vid upprepade tillfällen under 2009 konstaterat att mobilmaster utsätter närboende för hälsorisker. De kommer inte heller att berätta att det inte finns någon studie som visar hur 4G kommer att påverka människor och miljön. Inte heller kommer de att berätta att utbyggnaden kommer att öka allmänhetens exponering dramatiskt. De kommer att säga att det som är hög strålning är  ”lågt”.

De kommer att hänvisa till att WHO och EU gör samma bedömning men inte berätta att såväl WHO och EU:s experter, liksom SSM:s experter är dominerade av ICNIRP-kartellen (se kapitel 3 del 3) som fastställt gällande otillräckliga och hårt kritiserade gränsvärde  som baseras på ett paradigm som är 60 år gammalt.

De kommer inte att berätta att 4G-utbyggnaden liksom 3G- och GSM-utbyggnaden utsätter allmänheten för ett okontrollerat och oförlåtligt experiment. De kommer inte att berätta att tvångsexponering för en känd skadlig påverkan i det egna hemmet borde betraktas som brott mot mänskliga rättigheter och mot svensk lag.