Sjukdomsprevention som skyddar industrin

Socialstyrelsen ska satsa stort på prevention! För att förebygga de allvarligaste sjukdomarna (cancer mm) säger man i ett pressmeddelande att sjukvården måste satsa mer på att stödja människor att äta nyttigare, sluta röka, minska sin alkoholkonsumtion och röra på sig mer. Detta är inget nytt, råden har getts i många år, ändå ökar cancerförekomsten i Sverige  dramatiskt, vilket Socialstyerlsen meddelade enbart några dagar tidigare: ”Stadig ökning av cancersjukdomar”

På tio år har vi nästan 10 000 fler cancerfall per år i Sverige, från 45 944 fall per år till 54 611. Och det är inte en stadigt ökande trend som ses utan en kurva som stiger allt brantare.

Dessutom har det sammanlagda antalet fosterskador hos födda barn och hos aborterade foster (totalt) ökat från 17,8 till 22,9 per tusen födda barn år 2009 under de senaste tio åren.

Siffrorna borde få ansvariga politiker och tjänstemän att ställa sig frågan om man inte missat något väsentligt, om inte något är allvarligt fel i vår miljö?

Nej, i stället fortsätter man med gammaldags tänkande som inte tar hänsyn till de nya sjukdomsframkallande faktorerna i miljön. Ansvaret läggs på induviden som inte lever tillräckligt hälsosamt, i stället för på de industrier som förorenar vår mat och vår miljö och med kemikalier och strålning.

Det finns allehanda sjukdomsframkallande och onödiga kemikalier i konsumentprodukterna och i maten som kan undvikas. Strålningen från den trådlösa tekniken har fullständigt exploderat under det senaste decenniet samtidigt som forskningen och människors vittnesmål om skador av tekniken alltmer belagt dess mångfacetterade hälsovådliga påverkan.

Inget sägs om att människor bör minska sin exponering för den skadliga strålningen från elektromagnetiska fält, att myndigheter, arbetsgivare och industrin bör se till att människors exponering för elektromagnetiska fält minskar för att förebygga en lång rad sjukdomar: cancer, Alzheimers, sömnproblem, depressioner, psykiska sjukdomar med mera, med mera.

Men att medge riskerna med mobilstrålningen vore ett hot mot den mäktiga telekomindustrin. När myndigheterna väljer att tiga om riskerna och i stället lägger skulden för sjukdomarna på den enskilda individen, har omsorgen blivit bakvänd. Skyddert har riktats mot industrin, inte människorna och foklkhälsan.