Italienska högsta domstolen: Vatikanradion döms att betala ersättning till cancerdrabbade runt radiomast

Italiens högsta domstol har fastställt en tidigare dom från 2009 där Radio Vatikan dömdes att betala skadestånd till närboende. Enligt en undersökning är cancerrisken inom 12 km från den starka radiosändaren kraftigt förhöjd både för vuxencancer och barncancer (upp till 7 gånger).

Domstolsbeslutet och undersökningen visar att Strålsäkerhetsmyndighetens information om att ”man aldrig lyckats iakkta att radio- och TV-master har några hälsoeffekter” (se nedan) är felaktig liksom hållningen att mobilstrålning inte kan orsaka cancer.

Ärendet visar också att gällande gränsvärden för radiofrekvent strålning (däribland mobiltelefonin) är felaktiga eftersom de uttryckligen utesluter cancereffekter och enbart skyddar mot omedelbara effekter av kort tids exponering. I det aktuella området med kraftig överförekomst av barnleukemi och lymfom har mätningar gjorts som visar att Vatikanradion överskred gällande gränsvärden. Man ska då ha i åtanke att Italien har hundra gånger lägre gränsvärden än de som gäller i Sverige och att SSM dessutom påstår att de svenska gällande gränsvärdena skulle vara satta med 50 gånger säkerhetsmarginal till ”påvisade effekter”.

I boken Mobiltelefonins hälsorisker redovisar jag  att Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM:s, information och bedömning av hälsoriskerna av mobiltelefonin och radiofrekvent strålning är felaktig. Upprepade studier har visat att strålningen såväl från radio- och TV-master som från mobilmaster ökar risken för cancer bland de närboende, men dessa fakta förtigs av myndigheten. Resultat som visar att mobiltelefonanvändning ökar risken för dödlig hjärntumör (Interphone, Hardell) tonas ner eller ignoreras av SSM. Jag pekar också på att myndigheten anlitar experter med intressekonflikter och att expertgruppens bedömningar brister i objektivitet samt har allvarliga brister.

Jag har i upprepade debattartiklar under 2010 krävt en opartisk granskning av såväl myndighetens arbete som av experternas uppenbara intressekonflikter.Gränsvärdet, som härstammar från en föreställning från 50-talet, är föråldrat och skyddar enbart mot omedelbara effekter av 6 minuters exponering och inte mot långtidseffekter exempelvis cancer. Jag redovisar också mobilindustrins inflytande över såväl WHO, EU som den gränsvärdessättande organisationen ICNIRP samt att det höga gränsvärdet är av oerhörd ekonomisk betydelse för mobilindustrin.

Det är dags att man på bredare front, såväl inom tongivande media som bland beslutsfattare på olika nivåer, börjar syna och ifrågasätta SSM:s arbete och information om riskerna med mobilstrålningen. Man måste helt enkelt börja ställa sig den enkla gamla frågan om inte Kejsaren är helt naken.

Läs mer:

1. The Independent om domstolsbeslutet: Il Messagero (Italienska); BBC (2010 om cancerundersökningen)

2. Mona Nilsson: Mobilen ökar visst risken för hjärntumör:

3. Mona Nilsson: Svenska myndigheter ljuger om riskerna med mobiltelefoni:

4. Mona Nilsson: Så får mobilbranschen forskare och journalister att tiga om riskerna

Ur boken Mobiltelefonins hälsorisker:

”Man kan också konstatera att vi har haft samma typ av radiovågor från radio- och TV-sändare i vår närmiljö i mer än 50 år utan att några skadliga effekter har kunnat iakttas” Lars Mjönes, SSM, Hallandsposten, januari 2010

”Dessa resultat indikerar att radiofrekvent strålning är cancerogen och har andra hälsoeffekter. Därför rekommenderas försiktighet och att onödig exponering undviks”. John Goldsmith, Epidemiologic Evidence Relevant to Radar (Microwave) effects; Environmental Health Perspectives, 1997

För mer information besök www.monanilsson.se