Trådlösa datorer och läsplattor i skolan en allvarlig hälsorisk för elever och lärare

Programmet Skolministeriet i SR P1 behandlar den 24/4 frågan om hälsorisker med det massiva införandet av trådlösa datanätverk  och trådlösa datorer och ipads i skolorna. Jag deltar i studion i studion med kommentarer.

En flicka och hennes mamma berättar om de symtom, främst huvudvärk och svåra sömnproblem, som blev konsekvensen sedan skolan införde läsplattor till alla barn uppkopplade med trådlösa datanätverk. Dessa symtom vittnar många samstämmigt om från hela Sverige och hela världen som en effekt av exponering för trådlös teknik, inklusive trådlösa datanätverk. Mörkertalet av drabbade är sannolikt enormt!

Symtomen som strålningen ger och som är beskrivna och visade om och om igen sedan 60-70-talet är:

Huvudvärk

– Sömnproblem

– Yrsel, svårt att tänka klart, koncentrationsproblem

– Inlärningsproblem, dåligt minne

– Tinnitus

– Hudutslag

– Hjärtproblem, tryck över bröstet

– Nedstämdhet, irritation, ångest, depression

På sikt ökar risken för cancer, neurologiska skador och kraftig överkänslighet (elöverkänslighet) mot all sorts elektromagnetisk strålning.

Strålsäkerhetsmyndigheten SSM hävdar att det ”enbart är enstaka studier” som visar risker. Var och en som enbart tittar på denna lista av studier som visar effekter och allvarliga risker kan konstatera att det är helt enkelt inte sant. Och den listan är bara en liten försmak, den är långt ifrån komplett.  Bioinitiativ-rapporten redovisar lång fler undersökningar och rapporten har  föranlett Europaparlamentet att rekommendera försktighetsåtgärder och att grunden för nuvarande gränsvärden ses över. Långt fler exempel skulle kunna ges! På sidan 396 i denna bok från 80-talet finns beskrivet de symtom som många elöverkänsliga vittnar om som en effekt av exponering för strålningen. Samma symtom får nu många lärare och elever  i skolor som installerat trådlösa datanätverk.

I min bok Mobiltelefonins hälsorisker kan du läsa om hur SSM ljugit och vilselett om riskerna med mobiltelefonin under ett decennium: exempelvis att barn inte skulle vara känsligare för strålningen, att inga vetenskapliga belägg skulle finns för risker, att gränsvärdet är så försiktigt satt att försiktighetsprincipen redan är tillämpad.

Vi står inför en folkhälsokatastrof, orsakad av myndigheternas svek och industrins behov av att vi ständigt ökar vår konsumtion av trådlös uppkoppling och nya mobiler och läsplattor (läs Ericsson, Apple mfl). Jag vill att ni ska förstå drivkrafterna bakom det cyniska och omänskliga förnekandet av sambanden, trots alla bevis. Om vi skulle minska vår konsumtion och skapa en bättre miljö för människorna,  är det en allvarlig (hälso-) risk för dessa jättekoncerners vinster. Ett medgivande om en hälsorisk med den trådlösa tekniken, ja enbart att hälsoriskerna debatteras, är en risk för Ericsson, Apple och Nokia mfl jättekoncerner:

”Mobiltelefonbranschen påverkas av påståenden om att mobiltelefoner och andra produkter som genererar elektromagnetiska fält utsätter användarna för hälsorisker. […]Upplevda risker eller nya vetenskapliga rön om skadliga hälsoeffekter av mobiltelefoner och mobiltelefonutrustning kan emellertid påverka oss negativt genom minskad försäljning eller rättsliga processer.” Ur Ericssons årsredovisning, under avsnittet Risker.

The Independent.uk skriver i dag om frågan med anledning av en konferens i England. Professor Franz Adlkofer som ledde EU-projektet som fann att mobilstrålningen skadar DNA, berättar om  påtryckningarna som mobillobbyn utövar på vetenskapsmän och regeringar, där industrin tillåtits styra den forskning som görs och de tolkningar som dras av resultaten:

“The poor state of knowledge is due to selective funding of research through governments and telecommunication industry combined with the willingness of hired scientists to adjust their findings to the needs of the awarding authorities, while the governmental blindness is the result of lobbyism in the antechambers of political power. National governments and international industries have in common that they only trust the false messages of scientists they co-operate with, and not the contradicting data of researchers like me.”