Elöverkänslighet och effekter av mobilstrålning finns

I media har förvillarföreningen VoF:s representanter den senaste veckan bedrivit en hetsjakt på några av de svårast drabbade och plågade människorna i vårt samhälle i dag, de som är svårt känsliga mot den ökande strålningen från framförallt trådlös kommunikation. Helt okritiskt har felaktiga och grovt kränkande påståenden publicerats  i såväl SVT, SR som tryckt rikspress.

Jag ska ge några exempel:

– På kort sikt kan undvikande beteende ge en tillfällig lättnad men i längden underbygger man bara den irrationella skräcken (SR ekot den 5 januari)

Varken Strålsäkerhetsmyndigheten eller Socialstyrelsen anser att det finns vetenskapliga data som bekräftar att elöverkänslighet existerar (också Ekot den 5 januari).

Kommentar: Det första citatet är förtal och diskriminering av erkänd handikappgrupp. SSM och Socialstyrlelsen anser INTE att elöverkänslighet ”inte existerar”. Det anser att det inte finns vetenskapliga belägg för samband, med stöd av de expertutredningar som letts av en industrilojal grupp experter, med en majoritet från organisationen ICNIRP. ICNIRP har fastställt gällande föräldrade och skyhöga gränsvärden för tekniken. Dessa skulle falla om en hälsoeffekt av mobilstrålning medgavs. Alla utredningar har letts av Anders Ahlbom, också från ICNIRP och som var med och fastställde gränsvärdet. Hans petades från cancerriskutvärderingen av strålningen i maj 2011 på grund av att han satt i styrelsen för broderns bolag Gunnar Ahlbom AB, ett konsultbolag som avsåg att rikta sina tjänster ”specifikt till telekommunikationsindustrin”. Gunnar Ahlbom, Anders Ahlboms bror, har dessutom varit lobbyist för Telia Sonera i många år i Bryssel.

”På med foliehatten bara, elfjant!” Sveriges Radio, Ring P1 6 januari 2012

Kommentar: Sveriges Radio hade först detta kränkande och förtalande uttalande som rubrik för texten på SR:s sida, men rubriken ändrades. Ändå låter SR publicera det kränkande uttalandet om en kvinna som beskriver sina svåra symtom och hur svårt det är för elöverkänslig att ens kunna ta sig till ett sjukhus.

-Det finns inget som tyder på att problemen beror på elektromagnetisk strålning, men det har miljönämnden struntat i. Att slösa bort offentliga medel på pseudovetenskap tycker vi är klandervärt  SVT 2 januari 2012

Miljönämnden har lagt stora resurser på att utreda kravet utan att ta hänsyn till att radiovågor aldrig har kunnat visas orsaka överkänslighetsreaktioner när man gjort kontrollerade vetenskapliga försök. …....Miljönämnden i Mora och Orsa har okritiskt tagit juridisk och informationsmässig hjälp i ärendet av en person som hänvisat till undermåliga rapporter och anekdoter…...Det finns starkt vetenskapligt stöd för att upplevd elöverkänslighet inte beror på elektromagnetiska fält eller elektromagnetisk strålning ….Myndigheters arbete skall vila på vetenskaplig grund och inte på löst tyckande  I detta ärende har miljöförvaltningen inte kontrollerat om den klagandes påståenden kunde ha någon saklig grund .( också SVT Gävleborg, samma länk som ovan (SVT)

Kommentar: Osannolikt felaktiga påståenden som publiceras av SVT.

1. Många kontrollerade försök har visats orsaka reaktioner. Påståendet är helt enkelt fel. Det är omöjligt att lista alla här, men effekter har setts såväl på celler, djur, kycklingembryon och människor.

2. En dubbelblind undersökning visade tydlig påverkan på hjärtrytmen, ett av elöverkänsliga vanligt rapporterat symtom.

3. Ett annat exempel är en svensk undersökning som visade att mobilstrålning orsakade huvudvärk och påverkade sömnen negativt, också vanliga rapporterade symtom.

4. En provokationsundersökning som studerat stressmarkörer observerade effekter vid nivåer lång under gällande gränsvärden.

5. Undersökningar har visat att mobilmaster är en hälsorisk. Majoriteten visar hälsorisker, tvärt emot vad som framförts i DN och SVT. Här är ytterligare några. Mobilmaster orsakar förändrade hormonnivåer; Mobilmaster förändrar stresshormoner

6. En utredning beställd av Indiska regeringen har konstaterat att mobilstrålning skadar insekter och fåglar.

7. Fem franska domstolar har den senaste tiden konstaterat att mobilmaster är en hälsorisk för de närboende, varav en domstol var överprövningsdomstolen i Versailles. De har gått betydligt längre än vad den hånade miljönämnden i Mora har för avsikt att göra: de har förbjudit masterna och två fall har mobilmaster fått monteras ner! Versailles-domen; Paris-domen; Angers-domen; Montpellier-domen. Utöver detta har flera mobilmaster tagits bort sedan barn fått onormal förekomst av cancer i skolor intill.

Försiktighetsprincipen är i Frankrike liksom i Sverige inskriven i svensk lag. Detta känner troligen förvillarföreningen VoF inte till men  frågan är varför inga journalister på ledande media (SR, SVT) känner till denna grundläggande princip som riksdag lagstiftat om?  Den säger i klartext att krav på vetenskaplig bevisning får inte ställas som skäl för att inte vidta åtgärder för att skydda människors hälsa eller miljön. Lagtexten säger ”om det finns skäl att anta olägenheter” så skall försiktighetsåtgärder vidtas. För olägenhet för människors hälsa avses fysisk och psykisk påverkan som som kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig”. ”Hänsyn skall tas till personer som är något känsligare än normalt, exempelvis allergiker”. MB Regeringens författningskommentarer, Del 2 sidan 15.

Miljönämndens i Mora/Orsas utredning är i själva verket mycket gedigen. Den hänvisar såväl till vetenskapliga rapporter, som franska domstolsbeslut som Europarådets resolution 1815 från maj 2011, som rekommenderar bland annat Sverige att göra precis det miljönämnden föreslår.  Har SVT Gävleborgs ansvarige utgivare konsulterat texten innan de lät publicera en sågning av den från förvillarföreningen?

Att låta folk behålla sina skadliga villfarelser, är inte särskilt medmänskligt, skriver förvillarföreningens ordf. arkeologen Martin Rundkvist i SvD. Ännu en kränkning av en svårt drabbad handikappgrupp.

Tänk om media skulle skriva liknande om hasselnötsöverkänsliga, andra allergiker eller andra utsatta grupper i samhället, exempelvis att hasselnötsallergiker skulle tvångsexponeras för hasselnötspartiklar eftersom det annars skulle tillåtas behålla sina skadliga villfarelser och det skulle inte vara särskilt medmänskligt…..

Detta är skamligt, motbjudande, omoraliskt och oetiskt och borde inte får förekomma i en demokrati år 2012. Och vad gör rikspressen när det som påståtts ”inte finns” bevisligen finns. Gör man rättelse?