Mobilstrålning förändrar viktiga proteiner i hjärnan. Kan förklara olika rapporterade symtom och sjukdomar

Ny forskning från forskargruppen vid Atens Universitet under ledning av professor Likas H. Margaritis visar att mobilstrålning påverkar viktiga proteiner i hjärnan. Dessa förändringar skulle kunna förklara olika sjukdomstillstånd som rapporterats har samband med mobilstrålning.

De grekiska forskarna studerade effekter på proteiner hos  möss som exponerats för mobilstrålning.  Mössen exponerades vid nivåer som avges från en trådlös telefons basenhet (DECT)  0.012– 0.028 W/kg samt en mobiltelefon 0.17– 0.37 W/kg. Resultaten presenteras i den vetenskapliga tidskriften Electromagnetic Biology and Medicine den 20 januari 2012.

Mössen exponerades 3 timmar per dag (mobiltelefongruppen) eller 8 timmar per dag (DECT-basenhetsgruppen) i 8 månader. En tredje grupp utgjorde kontrollgrupp.

Resultaten av analyserna visade att såväl trådlös telefon- som mobiltelefongruppen fick  signifikant påverkan på  hela 143 proteiner. Flera av dessa proteiner har betydelse för hjärnans funktion och kan indikera oxidativ stress och skulle kunna förklara de hälsofaror som hittills rapporterats i form av huvudvärk, sömnstörningar, trötthet, minnesproblem och på lång sikt orsaka hjärntumör, konstaterar forskarna

Det här visar än en gång att det visst finns visade mekanismer. Att strålningen orsakar fria radikaler och oxidativ stress samt påverkar proteiner är visat många gånger tidigare.

Undersökningen visar också än en gång att trådlösa telefoner är en hälsorisk, tvärtemot Strålsäkerhetsmyndighetens försäkringar om motsatsen. Effekterna var i vissa fall betydligt kraftigare av den längre exponeringen för DECT-basenheten trots att strålningen var lägre i effekt. DECT-baseneheten ledde till en nedreglering med 300 gånger av DECTexponering  jämfört med 8 gånger av mobiltelefon av Glial Maturation Factor, ett protein viktigt för att hålla nervsystemet i god kondition.

Resultaten visar alltså att en längre tids exponering vid lägre nivå kan vara lika skadlig eller skadligare än kort exponering vid högre nivå, vilket även Igor Belyaev också visat i sina undersökningar av 3G och GSM exponering på celler. Trots detta avvisar SSM risker med all trådlös teknik förutom mobiltelefoner, enbart på den grunden att strålningen skulle vara lägre än från en mobil, oavsett om exponeringen är dygnet runt för de andra källorna och oavsett om en trådlös telefon i själva verket strålar i samma storleksordning. Det är helt enkelt ingen ordning på myndigheten.

För dig som vill läsa  mer:

Det påstås ofta av vissa att inga effekter har setts av mobilstrålning och att vi inte skulle veta något om mekanismerna bakom sådana effekter. Denna myt har under senare år ofta upprepats av KI:s professorer Maria Feychting och Anders Ahlbom och har lett till att media liksom Expressen upprepar lögnen:

”Trots omfattande forskning har det inte gått att visa att människor kan bli sjuka av strålning från mobilmaster.”

Sanningen är att majorititeten av studier på mobilmastrisker tvärtom visar risk för symtom och cancer.

Ahlbom och Feychting har haft monopol på alla expertutredningar som gjort i Sverige under det senaste decenniet och torde därmed veta bättre då de har gått igenom en lång rad rapporter som visar möjliga mekanismer. Anders Ahlboms bror Gunnar var under samma period  lobbyist i Bryssel för TeliaSonera. Anders Ahlbom blev styrelseledamot och firmatecknare i lobbyingfirman Gunnar Ahlbom AB 2010. Dessa delikata intressekonflikter missade  Anders Ahlbom att deklarera i alla sammanhang där han varit påstått ”oberoende” expert.

Men det där om att vi inte skulle känna till någon biologisk mekanism är alltså en myt, eller en lögn effektivt planterad av mobillobbyn och deras trogna vetenskapslobbyister Ahlbom och Feychting. Det finns gott om forskning som visar möjliga mekanismer sedan många år och det finns gott om forskning som visar skador och sjukdomssymtom, vilket jag har beskrivit många gånger tidigare på den här bloggen, i min bok och i mina artiklar.

Redan 2004 presenterades resultat från det omfattande EU-finansierade projektet REFLEX, som studerade effekter på celler av mobilstrålning långt under gällande gränsvärden. Redan vid 0,3 W/kg sågs skador på DNA av GSM och vid 0,05 W/kg  av 3G. Man såg även förändringar på  proteiner. Den ansvariga projektledaren Professor Franz Adlkofer konstaterade att det nu inte längre går att hävda att vi inte känner till någon mekanism som kan förklara hur någon sjukdom kan uppstå av mobilstrålning, dvs motsatsen till den av Feychting och Ahlbom planterade myten:

”there exists no justification anymore to claim, that we are not aware of any pathophysiological mechanisms which could be the basis for the development of functional disturbances and any kind of chronic diseases in animal and man

Elöverkänslighetssymtom kan kopplas till exponering för EMF. Redan på 60-70-talet beskrevs att exponering i yrkeslivet för mikrovågor orsakade samma symtombild som elöverkänslighet. 1998 publicerade franska forskare en rapport som visade att personer som arbetade i lokaler ovanför en transformatorstation som exponerade dem för 0.2 -6.6 mikroTesla, led av samma symtom som elöverkänsliga rapporterar. Analyser av blod visade signifikant påverkan på lymfocyter och NK-celler. Två personer i gruppen hade även brist på vita blodkroppar Leukopeni  och Neutropeni det vill säga kraftigt försvagat immunförsvar. När arbetarna inte utsattes för EMF försvann effekterna men återkom då de åter exponerades.

Den elöverkänslige elingenjören i Mora kommun som blivit så hånad i media, bland annat i DN, Expressen och Metro, utvecklade sin elöverkänslighet just när han arbetade strax intill en transformatorstation på kraftbolaget där han var projektledare. En ursäkt och rättelse  från dessa medier vore på sin plats!

Båda undersökningarnas sammanfattningar klipps in här nedan:

Brain proteome response following whole body exposure of mice to mobile phone or wireless DECT base radiation

Adamantia F. Fragopoulou1 et al. Electromagnetic Biology and Medicine, Early Online: 1–25, 2012 Copyright Q Informa Healthcare USA, Inc.

Abstract:

The objective of this study was to investigate the effects of two sources of electromagnetic fields (EMFs) on the proteome of cerebellum, hippocampus, and frontal lobe in Balb/c mice following long-term whole body irradiation. Three equally divided groups of animals (6 animals/group) were used; the first group was exposed to a typical mobile phone, at a SAR level range of 0.17– 0.37 W/kg for 3 h daily for 8 months, the second group was exposed to a wireless DECT base (Digital Enhanced Cordless Telecommunications/Telephone) at a SAR level range of 0.012– 0.028 W/kg for 8 h/day also for 8 months and the third group comprised the sham-exposed animals. Comparative proteomics analysis revealed that long-term irradiation from both EMF sources altered significantly (p , 0.05) the expression of 143 proteins in total (as low as 0.003 fold downregulation up to 114 fold overexpression). Several neural function related proteins (i.e., Glial Fibrillary Acidic Protein (GFAP), Alpha-synuclein, Glia Maturation Factor beta (GMF), and apolipoprotein E (apoE)), heat shock proteins, and cytoskeletal proteins (i.e., Neurofilaments and tropomodulin) are included in this list as well as proteins of the brain metabolism (i.e., Aspartate aminotransferase, Glutamate dehydrogenase) to nearly all brain regions studied. Western blot analysis on selected proteins confirmed the proteomics data. The observed protein expression changes may be related to brain plasticity alterations, indicative of oxidative stress in the nervous system or involved in apoptosis and might potentially explain human health hazards reported so far, such as headaches, sleep disturbance, fatigue, memory deficits, and brain tumor long-term induction under similar exposure conditions.
Study of human neurovegetative and hematologic effects of environmental low-frequency (50-Hz) electromagnetic fields produced by transformers.
Bonhomme-Faivre L, Marion S, Bezie Y, Auclair H, Fredj G, Hommeau C.

Arch Environ Health. 1998 Mar-Apr;53(2):87-92.

Abstract
A survey of neurovegetative and hematologic disorders was conducted in a population (n = 13) exposed occupationally to environmental electromagnetic fields; the population was matched with 13 control subjects. The exposed subjects worked at least 8 h/d for 1-5 y in premises located above transformers and high-tension cables, and the subjects were submitted to low-frequency electromagnetic fields (i.e., 50 Hz) of 0.2 microT-6.6 microT. The subjects were matched with respect to socioeconomic category, sex, and age with a control population of subjects that worked in premises outside of the immediate vicinity of transformers or high-tension cables. The exposed population had a significant increase in degree of certain neurovegetative disorders (i.e., physical fatigue, psychical asthenia, lipothymia, decreased libido, melancholy, depressive tendency, and irritability). In addition, the population experienced a significant fall in total lymphocytes and CD4, CD3, and CD2 lymphocytes, as well as a rise in NK cells. Leukopenia and neutropenia were also observed in two persons permanently exposed to doses of 1.2-6.6 microT. The disorders disappeared when exposure stopped, and they reappeared on re-exposure.