Barn som exponerats för höga elektromagnetiska fält under fostertiden löper högre risk att bli feta

Forskare från Stanforduniveristetet och Kaiser Foundation Research Institute i Kalifornien har nyligen presenterat en undersökning vars resultat skulle kunna bli en viktig pusselbit bakom den pågående fetmaepidemin bland barn och ungdomar. De barn vars mammor exponerades för de högsta nivåerna av elektromagnetiska fält under graviditeten, var i högre utsträckning överviktiga vid 13 års ålder.

”Eponering för elektromagnetiska fält under fostertiden kan vara en ny och hittills okänd faktor som bidrar till den världsomspännande epidemin av barn-fetma”, skriver forskarna under ledning av De-Kun Li i den vetenskapliga tidskriften Scientific Reports där undersökningen publicerades.

Undersökningen bygger på precisa mätningar av de magnetfält kvinnorna utsattes för under graviditeten. Forskarna har därefter följt barnens viktuppgång, som dokumenterats vid läkarbesök.  Barnens vikt harjämförts med den magnetfält mammorna utsattes för under graviditeten. Totalt ingick 733 barn.

I den grupp med mammor som utsatts för magnetfält över 0,15 mikrotesla (gällande gränsvärde är långt högre: 100 mikrotTesla) , var förekomsten av  konstant överviktiga barn betydligt högre än barn som utsatts för nivåer under 0,15 mikroTesla. Fetmaförekomsten var ännu större bland barn som utsatts för ännu högre nivåer. Risken för fetma var förhöjd även när forskarna justerade för kända riskfaktorer för övervikt som övervikt hos mamman, intag av frukt och grönsaker, TV-tittande mm. Ett tydligt samband sågs även när forskarna lade ihop fyra väl kända riskfaktorer för övervikt som rökning, ingen amning, diabetes och mammans övervikt: I dessa grupper var barn som exponerats för mest magnetfält i fosterlivet (över 0,15 mikrotesla) mer överviktiga än de barn som inte exponerats lika mycket för elektromagnetiska fält.

Li och hans medarbetare har redan för ett år sedan visat att barn som exponerats för mest magnetfält under fostertiden löpte högre risk att få astma Han har även visat att de kvinnor som utsattes för hög strålning under graviditeten löpte högre risk för missfall samt att män som exponeras för mer än 0,16 mikrotesla sex timmar om dagen eller mer löpte flera gånger högre risk att få sämre spermier.

Förekomsten av fetma bland barn har ökat snabbt och har nått epidemiska nivåer i såväl industrialiserade som nyligen industrialiserade länder, vilket kan få svåra konsekvenser för hälsovården framöver. I USA såväl som i Sverige är cirka runt vart femte barn överviktigt.

”Mathållning och livsstil kan inte helt förklara en så brant ökning över hela världen där olika länder har vitt skilda mathållningskulturer och olika grad av fysisk aktivitet”, skriver forskarna och menar att man måste mer noggrant studera andra miljöfaktorer.

Om bildandet och utvecklingen av fostrets änesomsättningssystem och hormonsystemet skadas, kan det leda till att barnet senare blir överviktigt. Fostertiden är ett kritiskt utvecklingsstadium då barnet är som mest känslig för olika miljöfaktorer. Tidigare har undersökningar visat att möss som exponeras under fostertiden i högre grad fisk beteendestörningar när de blev fullvuxna. Undersökningar har kopplat elektromagnetisk strålning till både diabetesrisk hos människor samt även övervikt och högre glukosnivå hos försöksdjur.  En undersökning har också visat att mobilstrålningexponering leder till högre glukosomsättning.

Riskerna med mobilstrålning och elektromagetiska fält är nu så väl dokumenterade och omfattande att åtgärder omgående måste vidtas för att rädda folkhälsan: striktare reglering, bättre gränsvärden som skyddar människor och miljö samt massiva informationskampanjer för att informera om risker och åtgärder.

Elektromagnetiska fält och strålning ökar risken för

Cancer, tumörer

Alzheiemers, Demens

ALS

Elöverkänslighet

Astma, allergier,

Diabetes

Fetma

Skador på ögonen, grå starr

Hormonsjukdomar, hormonrubbningar

Infertilitet

Missfall

Beteendestörningar, Depression, Ångest

Huvudvärk, Migrän

Yrsel

Utbrändhet

 

Ps: du som vill läsa mer om undersökningen: Läs Microwave News